• Pinus mugo ´Fructata´

  40-60, bal

  882,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Gnom´

  40-60, ko5l

  844,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Gnom´

  175-200, bal

  3 140,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Gnom´

  175-200, bal

  3 454,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Hesse´

  20-30, ko7,5l

  437,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Humpy´

  40-60, bal

  1 058,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Humpy´

  40-60, ko

  1 300,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Mops´

  100-125, š.60-80, bal

  2 230,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Mops´

  60-70, bal

  1 914,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Mops´

  60-80, bal

  2 230,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Ophir´

  30-40, bal

  780,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Ophir´

  30-40, bal

  709,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Ophir´

  60-70, bal

  1 914,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  60-80, vystoupavé, bal

  472,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  60-80, bal

  525,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  40-60, bal

  490,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  30-40, bal

  447,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  40-60, bal

  882,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  15-20, ko2,5l

  114,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pumilio´

  20-30, ko5l

  262,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Pyramidata´

  150-175, bal

  1 208,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Winter Gold´

  40-50, bal

  857,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Winter Gold´

  40-60, bal

  919,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Winter Gold´

  125-150, š.40-50, ko

  2 429,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Winter Gold´

  125-150, š.40-50, bal

  2 230,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Winter Gold´

  60-80, bal

  2 230,00 Kč bez DPH
 • Pinus mugo ´Winter Sonne´

  25-30, ko7,5l

  352,00 Kč bez DPH
 • Pinus nigra

  125-150, bal

  1 147,00 Kč bez DPH
 • Pinus nigra

  150-175, bal

  1 732,00 Kč bez DPH
 • Pinus nigra

  150-175, bal

  1 732,00 Kč bez DPH

Stránky